Huishoudelijk Reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 1. Algemene bepalingen
1. De vereniging, genaamd Schietvereniging Naaldwijk , hierna te noemen “de vereniging” is opgericht op 20 maart 1946 en goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 15 juni 1973 en is gevestigd te Gemeente Westland.
2. Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten van de vereniging, zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld bij notariële akte op 13-06-2017.
3. Overal waar hieronder over een natuurlijk persoon wordt gesproken in de mannelijke vorm, wordt tevens de vrouwelijke vorm bedoeld.

Artikel 2. Leden
1. De vereniging bestaat uit:
aspiranten
junioren
leden
leden van verdienste
ereleden
2. Junioren zijn diegenen die de leeftijd van 21 jaar nog niet hebben bereikt.
3. Leden hebben de leeftijd van 21 jaar en ouder.

Artikel 3. Leden van verdienste en ereleden
1. Leden van verdienste zijn zij, die wegens bijzondere verdiensten jegens de vereniging door het bestuur als zodanig zijn benoemd.
Leden van verdienste hebben alle rechten van de leden.
2. Ereleden zijn natuurlijke personen, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en op voordracht van het bestuur als zodanig door de algemene vergadering met tenminste 4/5 der geldig uitgebrachte stemmen zijn benoemd. Op leden van verdienste en ereleden rusten geen geldelijke verplichtingen; zij hebben echter wel alle rechten van de leden.
Met erelid wordt gelijkgesteld degene aan wie de titel “erevoorzitter” is verleend.
3. Degene die zich op het bestuurlijk vlak in buitengewone mate heeft ingezet voor de vereniging kan na het aftreden als voorzitter op voorstel van het bestuur tot erevoorzitter worden benoemd door de algemene vergadering met tenminste 4/5 der geldig uitgebrachte stemmen.

Artikel 4. Donateurs
1. De vereniging kent naast leden donateurs.
2. Donateurs zijn die natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur zijn toegelaten en die zich jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een door het bestuur vastgestelde bijdrage te storten.
3. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun in of krachtens de statuten en/of reglementen zijn toegekend of opgelegd.
4. De rechten of verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar voor het geheel verschuldigd blijft.
5. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

Artikel 5. Het lidmaatschap
1. Na schriftelijke aanmelding bij het secretariaat van de vereniging om (na het aspirantschap) als lid te worden ingeschreven en na betaling van het entreegeld voor de KNSA en de contributie vanaf de lopende maand van de goedkeuring door de KNSA, zal de aanvrager als aspirant gedurende zes maanden toegang hebben tot de bij de vereniging in gebruik zijnde lokalen, schietbanen en wapens. Aspiranten en junioren hebben geen stemrecht in de vereniging, verder zijn de statuten en de reglementen van de vereniging op hen van toepassing. Voor minderjarigen dient bij aanmelding tevens een schriftelijk bewijs van toestemming van ouders of voogd te worden overlegd.
2. De kosten voor de aanmelding van leden worden door het bestuur vastgesteld.
3. Bij aanmelding dient de betrokkene een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) of een daaraan door de KNSA gelijkgesteld document, over te leggen.
4. Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging wensen te worden toegelaten, worden aangemeld bij de KNSA.
5. Het is aspiranten en junioren aanvankelijk uitsluitend toegestaan te schieten terwijl zij begeleid worden door een instructeur dan wel een daartoe door het bestuur aangewezen geoefend schutter of trainer. Zij zijn verplicht tot het volgen van de schietsport-introductiecursus. Aspiranten en junioren mogen gebruik maken van de verenigingswapens. Na het met luchtwapens schieten van 10 kaarten met minimaal 35 punten is het mogelijk voor aspiranten en junioren van 16 jaar en ouder om onder begeleiding van een instructeur of daartoe aangewezen geoefend schutter gebruik te maken van de verenigings-vuurwapens.
6. Niemand kan als lid van de vereniging worden toegelaten die niet gedurende zes maanden aspirant van de vereniging is geweest. Gedurende de periode van zes maanden hebben zowel de aspirant als de vereniging het recht het aspirantschap zonder opgaaf van reden op te zeggen.
7. Het is verboden ongecontroleerd en/of niet op de kaart gericht te schieten.
8. Introducees tot de schietsport en aspiranten, mogen, terwijl zij begeleid worden door een instructeur dan wel een daartoe door het bestuur aangewezen geoefend schutter met verenigings-wapens/incidenteel prive-wapens tot max 9 mm, grootkaliber enkelschots geweer (niet zijnde semi-automatische geweren) en wapens die passen in de disciplines Historische Wapens schieten.

Artikel 6. Aanneming van leden
1. Na afloop van de periode van zes maanden wordt het lidmaatschap verkregen door een besluit tot toelating door de secretaris, namens het bestuur genomen. De secretaris kan niet eigenmachtig iemand het lidmaatschap weigeren; alsdan beslist het bestuur over het al dan niet toelaten.
2. Van de toelating wordt mededeling gedaan in het verenigingsgebouw op het mededelingenbord. Binnen 30 dagen na deze bekendmaking kan ieder stemgerechtigd lid, onder opgaaf van redenen, bij het bestuur bezwaar maken tegen de toelating. Mocht dit leiden tot een afwijzing door het bestuur, dan wordt hiervan schriftelijk mededeling gedaan aan de aanvrager.

Artikel 7. Rechten en plichten van leden
Buiten de verplichtingen, geregeld in artikel 5 van de statuten, hebben alle leden de hierna te noemen rechten en plichten:
1. Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement te ontvangen.
2. Zij hebben het recht om deel te nemen aan trainingen en wedstrijden.
3. Zij hebben het recht om deel te nemen aan debatten en stemmingen in de algemene vergaderingen.
4. Zij hebben het recht van vrije toegang tot wedstrijden en bijeenkomsten, voor zover door het bestuur niet anders is bepaald.
5. Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behandelen of te onderzoeken c.q. te doen behandelen of te doen onderzoeken en over het resultaat van de behandeling en/of het onderzoek bericht te geven aan het lid dat het voorstel, de klacht of de wens heeft ingediend.
6. Zij hebben de plicht het bestuur in kennis te stellen van de verandering van hun adres.
7. Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van de contributie.
8. Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging, alsmede van de door het bestuur of door het bestuur aangewezen commissies gegeven richtlijnen, benevens de voorschriften van de KNSA.

Artikel 8. Straffen
1. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten, dat in strijd is met de wet, dan wel de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.
2. Straffen opgelegd door de tuchtcommissie van de KNSA, dienen door de leden zelf te worden betaald.
3. Het bestuur is bevoegd om, naast een straf welke aan een lid wordt gegeven en door de tuchtcommissie van de KNSA wordt afgedaan, een bijkomende straf vanuit de vereniging op te leggen.

Artikel 9. Bestuur
1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie (3) personen. Het bestuur kent een voorzitter, secretaris en een penningmeester, die allen meerderjarig moeten zijn.
2. Onder het bestuur valt, onverminderd het bepaalde dienaangaande in de statuten, elders in het huishoudelijk reglement of in andere reglementen:
a. de algemene leiding van zaken;
b. de uitvoering van de door de algemene vergadering genomen besluiten;
c. het toezicht op de naleving van de statuten en reglementen;
d. benoeming, ontslag en schorsing van personen werkzaam ten behoeve van de vereniging.
3. Het bestuur vergadert tenminste één maal per kwartaal volgens een vooraf vastgesteld rooster, met uitzondering van de maanden juli en augustus. Daarenboven vergadert het bestuur zo dikwijls als de voorzitter of ten minste 2 leden van het bestuur zulks wensen.
4. Een oproep voor een vergadering dient minimaal 48 uur vóór aanvang van de vergadering in het bezit van de bestuursleden te zijn, terwijl een vergadering op verzoek van bestuursleden binnen maximaal één week dient te worden belegd.
5. Een bestuursvergadering is tot besluiten bevoegd als de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is. Besluiten worden bij meerderheid van geldige stemmen genomen.

Artikel 10. Het dagelijks bestuur
1. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur neemt alle beslissingen welke niet tot een gewone bestuursvergadering kunnen worden uitgesteld. Het dagelijks bestuur deelt zijn besluiten, ter bekrachtiging op de eerstvolgende bestuursvergadering mede.
2. Taken van de voorzitter:
a. geeft leiding aan en houdt toezicht op het gehele verenigingsleven;
b. is bij alle officiële vertegenwoordigingen de woordvoerder, tenzij hij deze taak aan een ander bestuurslid heeft overgedragen.
3. Taken van de secretaris:
a. voert de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften ervan te houden en deze evenals de ingekomen stukken te bewaren.
b. heeft het beheer over het archief en is aansprakelijk voor goederen die hem van verenigingswegen zijn toevertrouwd;
c. zorgt voor het bijeenroepen van vergaderingen;
d. zorgt voor bekendmakingen van veranderingen of aanvullingen in de statuten en reglementen;
e. houdt bij een ledenlijst en een lijst van alle introducees, junioren, aspiranten, leden van verdienste en ereleden, waarin hun naam en adressen zijn opgenomen.
4. Taken van de penningmeester:
a. beheert de gelden van de vereniging;
b. zorgt voor het innen van de aan de vereniging toekomende gelden en draagt zorg voor alle door het bestuur en de algemene vergadering goedgekeurde uitgaven;
c. houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven;
d. voert de briefwisseling, voor zover deze betrekking heeft op de uitvoering van de in de voorgaande leden van dit artikel vermelde taken, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften te houden en deze, evenals de op de uitvoering van eerder genoemde taken betrekking hebbende ingekomen stukken te bewaren;
e. brengt in de algemene vergadering verslag uit van de financiële toestand en legt daarbij over de balans en de staat van baten en lasten met toelichting over het afgelopen verenigingsjaar en een begroting voor het komende verenigingsjaar.

Artikel 11. Bestuursverkiezing
1. Ieder bestuurslid treedt uiterlijk 3 jaar na zijn verkiezing af. Een aftredend lid is aansluitend tweemaal herbenoembaar. Er dient te worden voorkomen dat meerdere leden van het dagelijks bestuur gelijktijdig aftreden.
2. De namen van de aftredende bestuursleden, alsmede van de door het bestuur gestelde kandidaten, dienen gepubliceerd te worden in de agenda van de jaarlijkse vergadering waarin de bestuursverkiezing aan de orde is.
In deze agenda dient tevens de mogelijkheid tot kandidaatstelling door stemgerechtigde leden van de vereniging geopend te worden, met vermelding van de daaraan verbonden procedure.
3. Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient schriftelijk bij de secretaris aangemeld te worden, te ondertekenen door tenminste vijf stemgerechtigde leden en dient vergezeld te gaan van een ondertekende bereidheidsverklaring van de desbetreffende kandidaat eventueel onder vermelding van de functie die hij in het bestuur ambieert.

Artikel 12. Kascommissie
1. Conform artikel 13 van de statuten worden door de algemene vergadering de leden van de kascommissie benoemd.
2. De kascommissie bestaat uit twee leden en een reservelid.
3. De kascommissie houdt toezicht op het beheer van de penningmeester, zij is gehouden tenminste éénmaal per jaar de kas de saldi, de boeken en bescheiden van de penningmeester na te zien. Van de uitkomst van dit onderzoek wordt verslag uitgebracht aan het bestuur.
4. Indien de kascommissie besluit dat decharge mag worden verleend aan het bestuur voor het gevoerde financiële beleid, zal zij een betreffend voorstel doen aan de algemene vergadering. De kascommissie is bevoegd aan het bestuur voorstellen betreffende het financiële beheer te doen.

Artikel 13. Overige commissies
1. Behoudens de algemene vergadering kunnen de verenigingsorganen slechts commissies instellen, de benoeming en ontslag van de leden ervan en de werkwijze van die commissies regelen, voor zover dit ligt binnen het taakgebied van het desbetreffende verenigingsorgaan. Verenigingsorganen zijn onder meer het bestuur, de vergadering en de commissies.
2. De benoeming tot lid van een commissie geschiedt, behoudens tussentijds bedanken, voor één jaar of tot de opdracht is volbracht of ingetrokken.
3. Bij het besluit tot instelling van een commissie worden de samenstelling, taak, bevoegdheid en werkwijze van de commissie in een instructie vastgelegd. Deze instructie wordt beschouwd als een onlosmakelijk deel van het huishoudelijk reglement.
4. Elke commissie rapporteert ten minste één keer per kalenderjaar over de voortgang van zijn werkzaamheden aan het orgaan, dat de commissie benoemde, tenzij in de instructie anders is bepaald.
5. Een commissie vergadert zo dikwijls de voorzitter of ten minste twee leden van de commissie dit wenselijk achten.
6. Een commissie is verantwoording schuldig aan het orgaan dat de desbetreffende commissie heeft ingesteld.

Artikel 14. Veiligheid
1. Het bestuur is verantwoordelijk voor de opstelling en handhaving van een Veiligheidsreglement, die voldoet aan de eisen van de KNSA.
2. Het onder lid 1 van dit artikel genoemde Veiligheidsreglement wordt vastgesteld, en zo nodig gewijzigd, door het bestuur van de vereniging.

Artikel 15. Contributie
1. De junioren , aspiranten en de leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de algemene vergadering jaarlijks zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen.
2. Ereleden en leden van verdienste zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.
3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.

Artikel 16. Kostenvergoedingen
Het bestuur is bevoegd om aan de leden die in wedstrijden uitkomen of aan trainingen deelnemen de noodzakelijk gemaakte kosten te vergoeden.

Artikel 17. Gebouwen van de vereniging
1. De vereniging draagt generlei verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke aard ook, van leden en derden in de gebouwen aanwezig.
2. Het clubhuis is gedurende door het bestuur aan te wijzen uren voor de leden, junioren, en aspiranten toegankelijk. Van deze regeling wordt aan hen mededeling gedaan.
3. Het bestuur is bevoegd, één of meer voor gebruik van de leden bestemde lokalen van de vereniging, voor bijzondere doeleinden te reserveren.
Bij gebruikmaking van deze bevoegdheid geschiedt daarvan tijdige mededeling aan de leden.

Artikel 18. Aansprakelijkheid van de leden
1. Ieder der leden, junioren, en aspiranten, is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van de vereniging aangerichte schade. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door hem of hen die de betreffende zaak het laatst heeft of hebben gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de betrokkene(n) wordt aangetoond.

Artikel 19. Representatie
Bij onderstaande gebeurtenissen worden namens de vereniging, indien de secretaris hiervan tijdig kennis heeft kunnen nemen, door het bestuur te bepalen attenties verstrekt:
a. bij het 25, 30, 35, 40, 45 of 50jarig verenigingsjubileum van een lid;
b. overige representaties en attenties te bepalen door het bestuur.
Artikel 20. Sponsoring
Het bestuur kan richtlijnen opstellen voor het aangaan van sponsorcontracten.

Artikel 21. Wijziging van het huishoudelijk reglement
1. Het huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van het huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste 21 dagen bedragen.
2. Tenminste 14 dagen voor de vergadering wordt gehouden, moet een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage gelegd worden tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt de voorgestelde wijziging van het huishoudelijk reglement tenminste 14 dagen voor de vergadering op het in het verenigingsgebouw aanwezige mededelingen bord kenbaar gemaakt en/of een afschrift hiervan aan alle leden toegezonden.
3. Voor een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement voorzover deze voorgesteld wordt door het bestuur is geen quorum vereist van de uitgebrachte stemmen.

Artikel 22. Slotbepalingen
1. Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement.
2. Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig mogelijk de tekst bekend gemaakt aan de leden.
Dit huishoudelijk reglement en alle navolgende wijzigingen van dit reglement treden in werking 14 dagen na goedkeuring door de algemene vergadering.

Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van de vereniging de dato 16.03.2017 .
Namens het bestuur van de vereniging.

De voorzitter: De secretaris:

J.P. van Essen R. van Rijn