Lidmaatschap

Hoe wordt men lid

Als U de eerste keer bij Schietvereniging Naaldwijk binnenkomt zal dat waarschijnlijk als introducé zijn.
U kunt drie keer geheel vrijblijvend kennismaken met de schietsport. Wel dient U zich te identificeren met een ID-kaart of Rijbewijs en zich in te schrijven in het introducé-register. Na inschrijving gaat U met een instructeur als begeleider de baan op en krijgt U een korte uitleg over de techniek van het sportschieten en vooral over de algehele veiligheidsregels tijdens het schieten. De kosten hiervoor bedragen € 10,- per keer. Hiervoor krijgt u 3 kaarten met bijbehorende munitie.
Als U zich na deze drie keren aangetrokken voelt tot onze sport en de sfeer binnen onze vereniging, kunt U zich aanmelden als aspirant-lid van SV Naaldwijk.

Aspirant-lidmaatschap

Om het aspirant-lidmaatschap aan te vragen van SV Naaldwijk dient U het daarvoor bestemde inschrijvingsformulier geheel in te vullen. Wij verzoeken U vriendelijk om ook de machtiging in te vullen om door middel van een automatische incasso de contributie te mogen innen. Hierna kunt U dit formulier samen met 2 pasfoto’s inleveren bij de secretaris van de vereniging.
Vanwege de strenge eisen die door onze overheid aan sportschutters worden gesteld, dient U ook een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan te vragen bij het Ministerie van Justitie. Hiervoor wordt door de secretaris het aanvraagformulier VOG ingevuld en ondertekend. Dit aanvraagformulier dient U in te leveren bij het Gemeentehuis in Uw woonplaats.
Voor het verkrijgen van een VOG zijn gemeentelijke leges verschuldigd a € 42,-. Nadat U de VOG thuis heeft ontvangen van het Ministerie van Justitie dient U de originele verklaring in te leveren bij de secretaris van de vereniging. Deze wordt door SV Naaldwijk samen met Uw aanmelding opgestuurd naar de overkoepelende schuttersbond KNSA (Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie). Alle leden van schietverenigingen in Nederland zijn automatisch lid van deze bond.

Uw aanvraag voor het aspirant-lidmaatschap wordt gedurende 6 maanden na de officiële aanmelding kenbaar gemaakt door plaatsing op het mededelingenbord in de kantine van SV Naaldwijk. Daarna beslist het bestuur of het aspirant-lid kan worden toegelaten als lid van de vereniging. Zonder opgaaf van redenen kan een aspirant-lidmaatschap door het bestuur geweigerd worden.
Na goedkeuring door het bestuur bent U aangenomen als volwaardig lid van de vereniging. Voor jeugdleden geldt in principe hetzelfde, maar dient het aanvraagformulier mede ondertekend te worden door een ouder of voogd. Bij het bereiken van de 21-jarige leeftijd wordt het lidmaatschap omgezet in een senior-lidmaatschap.
In onze kantine wordt aan jongeren onder de 18 jaar geen alcohol geschonken.

Kosten lidmaatschap

De kosten voor het lidmaatschap van SV Naaldwijk bedragen € 180,- per jaar, inclusief het lidmaatschap van de KNSA. Voor het jeugdlidmaatschap betaalt U € 140,-. Indien U reeds lid bent van een andere schietvereniging in Nederland geldt een aangepaste contributie. Onze vereniging kent ook een korting toe aan gezinsleden.
Voor inschrijving bij de KNSA betaalt u eenmalig € 42,50 voor senioren. Voor junioren is dit gratis. Indien u reeds lid bent van een andere schietvereniging van de KNSA betaalt u geen lidmaatschap van de KNSA. Onze vereniging kent een korting toe aan gezinsleden. Tegenover de plicht om de contributie te betalen staat het recht om gebruik te maken van de accommodatie en de verenigingswapens.

Beëindiging lidmaatschap

Het lidmaatschap van SV Naaldwijk wordt pas definitief beëindigd nadat schriftelijk aan het secretariaat kenbaar is gemaakt dat u wilt stoppen met de schietsport of dat u geen lid van SV Naaldwijk meer wilt blijven. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.

Overige kosten

Naast de contributiebetaling kost het schieten zelf de nodige kaarten en munitie. Men bepaalt zelf hoeveel kaarten men zal schieten.
Per discipline schiet een schutter gemiddeld 5 kaarten per avond.
Alle leden zijn verplicht om kaarten van de vereniging te gebruiken bij het sportschieten. Er zijn pistool- en (lucht)geweerkaarten.
Kaarten kopen doet men aan de bar en men krijgt een bon die aan de teltafel afgegeven wordt om de kaarten in ontvangst te nemen.
Een kaart kopen betekent ook dat men de benodigde munitie erbij koopt.
Op één kaart wordt met 5 patronen geschoten.
Verlofhouders hebben hun eigen munitie bij zich of kopen het bij SVN.
Bij gebruik van verenigingswapens is het verplicht om munitie van SVN te kopen